מדיניות פרטיות

איי.די.די.אס שירותים בע״מ (להלן: איי.די.די.אס) מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט istores.co.il (להלן: "האתר"). תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמשת איי.די.די.אס שירותים בע״מ במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או נאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

רישום לשירותים

חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, שם העסק, דרכי ההתקשרות עמך ופרטים נוספים בהתאם לנדרש. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום. באחדים מהשירותים יתכן ותתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות.

מאגר המידע

הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתרים, יישמרו במאגר המידע של איי.די.די.אס שירותים בע״מ. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים הללו.

הסבר על מחיקת מידע

על מנת למחוק את המידע שלך מהשרתים שלנו, יש לשלוח מייל לכתובת [email protected] עם הפרטים הבאים:

שם מלא
כתובת מייל 

אנחנו נמחק את המידע שלך בתוך 72 שעות.

השימוש במידע

בעת השימוש באתרים יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מידע שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתרים ועוד. איי.די.די.אס שירותים בע״מ תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:

 • כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתר – כדוגמת (אך לא רק) הקמת חנות אינטרנטית, רכישת דומיין, הרשמה לשירותי שילוח, הרשמה לשירותי חשבוניות ופעילויות שונות שיוצעו מעת לעת באתר.
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתרים וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
 • לשם יצירת אזורים אישיים באתר, שתוכל להתאים להעדפותיך.
 • לצורך פרסום מידע ותכנים מטעמך בחנות.
 • איי.די.די.אס שירותים בע״מ רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה ופעילויותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. בכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור. עם זאת, איי.די.די.אס שירותים בע״מ לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים.
 • ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש והתקנונים של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתר.
 • לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם.

מסירת מידע לצד שלישי

איי.די.די.אס שירותים בע״מ לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

 • בעת שתבצע פעולת תשלום באתר, או בעת שתיקח חלק בפעילויות של צד שלישי, או בפעילויות משותפות של איי.די.די.אס ולצד שלישי המוצגות באתר. במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך התשלום, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת הקשר איתך.
 • במקרה שבו תסכים להעברת המידע לחברת ישראכרט בע״מ.
 • במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, או תקנון לשירות באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה. במקרים אלה, תהיה איי.די.די.אס שירותים בע״מ רשאית למסור את המידע לפי הנדרש;
 • אם יתקבל בידי איי.די.די.אס שירותים בע״מ צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
 • כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין איי.די.די.אס שירותים בע״מ;
 • בכל מקרה שאיי.די.די.אס שירותים בע״מ תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
 • איי.די.די.אס שירותים בע״מ תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר למנהלי אתרים אחרים הפועלים מטעם או בשיתוף עם איי.די.די.אס שירותים בע״מ, ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;
 • אם איי.די.די.אס שירותים בע״מ תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד או גוף אחר – וכן במקרה שתמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד או לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שהתאגיד או הגוף הללו יקבלו על עצמם כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

שירותים של צדדים שלישיים

ייתכן וחלק מהשירותים באתר ינוהלו על ידי גופים שונים המשתפים פעולה עם איי.די.די.אס שירותים בע״מ. שירותים כאלה, ככל שיינתנו, מוגשים באמצעות מחשביהם של אותם שותפים ולא ממחשבי איי.די.די.אס שירותים בע״מ.

איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

איי.די.די.אס שירותים בע״מ נעזר בחברה המספקת לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. החברה אוספת ומנתחת מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. לצורך איסוף המידע משתמשת החברה ב"משואות רשת" (web beacons), המסייעות לה לנטר את דפוסי הפעילות באתר וכך לדוגמה לבחון את מידת הפופולאריות של תכנים ושירותים שונים באתר. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

אבטחת מידע

איי.די.די.אס שירותים בע״מ מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי האתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, איי.די.די.אס שירותים בע״מ לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
בנוסף, אם המידע שבמאגרי איי.די.די.אס שירותים בע״מ משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. איי.די.די.אס שירותים בע״מ תימחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול פעילויותיה – לרבות תיעוד פעולות כאלה ואחרות שביצעת באתר – יוסיף להישמר על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה איי.די.די.אס שירותים בע״מ למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לחברה לפעול כאמור.

שינויים במדיניות הפרטיות

איי.די.די.אס שירותים בע״מ רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר.

התנסות למשך 14 יום חינם

התנסות למשך 14 יום חינם